กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสตูล
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563